Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Pro odborníky

Druhy umístění dítěte do dětského diagnostického ústavu

O umístění dítěte do DDÚ, ani o jeho případném propuštění zpátky domů, nerozhoduje náš diagnostický ústav, nýbrž pouze a výhradně příslušný soud. Soud si obvykle vyžádá zprávu o chování dítěte u nás a zprávu od místně příslušné sociální pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dítěte či oddělení kurátorské činnosti. Jednání soudu o nařízení ústavní výchovy jsou  přítomni i zákonní zástupci dítěte. 

Druhy soudních rozhodnutí: 

  • Předběžné opatření podle § 76 a) o.s.ř. – platí 1 měsíc ode dne vyhotovení, soud jeho platnost podle potřeby prodlužuje, a to až 5x (tedy nejdéle 6 měsíců); rodinné poměry či výchovné potíže se buď do té doby upraví, nebo soud rozhodne ve věci nařízení ústavní výchovy.
  • Předběžné opatření podle § 76 odst. 1 b) o. s .ř. – platí 6 měsíců, do té doby musí soud rozhodnout ve věci nařízení ústavní výchovy.
  • Ústavní výchova – je opatřením dlouhodobějšího charakteru, případnou odůvodněnou žádost o její zrušení doporučujeme podat nejdříve po půl roce od nabytí právní moci rozsudku o jejím nařízení.
  • Ochranná výchova – je opatřením dlouhodobějšího charakteru, nařizuje ji soud činný v trestním řízení u dětí s obzvláště závažnými výchovnými problémy; opatření nemusí být konečné – návrh na změnu rozsudku na ústavní výchovu podává k soudu příslušná sociální pracovnice (kurátorka), a to v případě výrazného zlepšení v chování dítěte.
Zvláštním typem je dobrovolný pobyt.

Dobrovolný pobyt

Na základě zákona č. 109/2002 Sb. umožňuje Dětský diagnostický ústav v Plzni dobrovolné pobyty pro děti ve věku od zahájení do ukončení povinné školní docházky. Dobrovolný pobyt se realizuje na základě písemné dohody mezi rodičem ( zákonným zástupcem ), dítětem a ředitelem našeho zařízení, není podložen žádným soudním rozhodnutím. 

Dobrovolný pobyt je forma pomoci dětem a jejich rodinám, které se dostaly do obtížné situace z důvodu  výchovných či vztahových problémů. Cílem pobytu je komplexní vyšetření a diagnostika nezletilého, která je spjata s intenzivní převýchovně – terapeutickou péčí. Účelem dobrovolného pobytu je odhalení příčin problémů dítěte a především nalezení prostředků k řešení a odstranění, event. zmírnění potíží. 

Předpokladem přijetí dítěte na dobrovolný pobyt je předchozí ambulantní či jiná forma řešení problémové situace s dítětem (např. s SVP, Pedagogicko-psychologickou poradnou….) a aktivní spolupráce rodiny s naším zařízením v průběhu pobytu dítěte v DDÚ.  Rovněž musí být potvrzen předpoklad navrácení dítěte zpět do rodiny po ukončení dobrovolného pobytu. 

Dobrovolný pobyt trvá zpravidla dva měsíce a je zpoplatněn. Platba musí být uhrazena vždy měsíc dopředu, první splátka nejpozději v den nástupu dítěte. 

Výše úplaty se vypočítává dle zákona č. 109/2002 Sb, §16, § 27 jako součet výše nákladů na stravování určené dle zvláštního právního předpisu a výše nákladů na ubytování stanovených zřizovatelem. 

věkStravné za 1 den/ 31 dníUbytování za 1 měsícCelkem v měsíci 31 dní
7-10 let 80,-/2480,- 120,- 2600,-
11-14 let 84,-/2604,- 120,- 2724,-
15 a více let 107,-/3317,- 120,- 3437,-


Základní informace o pobytu

Umístění dítěte v Dětském diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Po ukončeném diagnostickém pobytu je od nás dítě přemístěno do dalšího zařízení – do dětského domova, do dětského domova se školou, nebo do výchovného ústavu, případně zpět do péče rodiny na základě rozhodnutí soudu, který opatření ve výchově vydal. Záleží na jeho chování během pobytu v našem zařízení, ale i na tom, jak závažné problémy jeho umístění k nám předcházely. 

Vždy se snažíme, aby bylo dítě od nás přemístěno co nejblíže místu bydliště, ale ne vždy je to možné, například z důvodu naplněné kapacity v těchto zařízeních. Záleží také na typu školy, kterou dítě navštěvuje ( Základní školu, Základní školu praktickou či Základní školu speciální ), neboť ne každé zařízení disponuje všemi typy škol. O tom, kdy a kam jsme dítě přemístili, jsou rodiče písemně informováni.

Pravidla pobytu

Dítě se  v zařízení  musí řídit určitými pravidly v souladu s vnitřním řádem našeho zařízení. Rodina mu jeho situaci u nás může velmi ulehčit, pokud bude tato pravidla rovněž respektovat. 

Na vycházku se zákonnými zástupci může být dítě propuštěno nejdříve po 14 dnech pobytu u nás, přičemž ale nesmí být svým chováním  v zákazu výhod. Po třech týdnech pobytu, během nichž se dítě 2 týdny po sobě chová vzorně, dle bodového hodnocení, může být propuštěno na volnou vycházku. Prázdninové pobyty dětí v rodině podporujeme, pokud jim nebrání závažné výchovné problémy v našem zařízení a pokud je rodinné prostředí vyhovující. K propuštění dítěte domů na prázdniny nutně potřebujeme žádost osoby zodpovědné za výchovu a písemný souhlas sociální pracovnice z orgánu sociálně právní ochrany dítěte z místa bydliště. 

Na veškeré návštěvy, vycházky či prázdninové pobyty se musí rodiče i ostatní dopředu telefonicky domluvit s psychologem či etopedem, který má dítě na starost (viz telefonní seznam)!  

Dítěti je možno  do zařízení psát, posílat balíčky a volat. Pokud chtějí rodiče mluvit přímo s dítětem, mohou volat ve večerních hodinách ( 20:00-21:00 ) na služební místnost. 

Dívky: 377 510 235,  Chlapci:  377 510 234  

Buďte prosím ohleduplní vůči ostatním rodičům a dětem a své hovory příliš neprodlužujte, aby se dostalo také na ostatní – funguje pouze jedna linka pro chlapce a jedna pro dívky. Jsme moc rádi, když bude rodina udržovat pravidelný kontakt s naším zařízením a s  dítětem, aby bylo možno společně spolupracovat na co nejrychlejším návratu dítěte do rodiny, nebo na jeho umístění do co nejvhodnějšího zařízení. 

Pokud mají rodiče zájem mluvit s psychologem či etopedem ohledně aktuálního chování dítěte či kvůli domluvě návštěv apod., je dobré domluvit  si přímo s ním čas, kdy je vhodné volat, kdy jej lze zastihnout.

Příspěvek na pobyt

Rodiče jsou povinni hradit v našem zařízení příspěvek na úhradu péče dle zákona 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

Celodenní pobyt (stacionář) – je jednou z možných forem dobrovolné péče, kdy dítě denně do zařízení dochází, účastní se výuky ve škole a aktivit odpoledního programu ve skupině, přespává doma.  Zařazení  klienta do toho programu posuzuje odborný tým. Doba pobytu je omezená. 

Výše příspěvku činí:

kdověkcena
Dítě do 6 let 1 113 Kč
Dítě 6 - 15 let 1 503 Kč
Dítě nad 15let 1 742 Kč

Rodiče příspěvek hradí každý jednou polovinou.

Příspěvek na úhradu péče může být snížen či prominut, proto je důležité s námi spolupracovat a dodat potřebné doklady pro výpočet tohoto příspěvku.

Pokud je dítě doma na dovolence, příspěvek na úhradu péče se za toto období nehradí.

 

Ke stažení

soubory ke stažení
pdfvize_2030pohled_asociace_nahradni_vychovy.pdfvelikost: 2,9MB