Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Diagnostický ústav

IMAGE: Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče 

Dětský diagnostický ústav (DDÚ) a středisko výchovné péče (SVP) je školské zařízení, je přímo řízeno MŠMT ČR. Zařízení je právním subjektem.Řídí se zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Přijímáme zpravidla děti, které plní povinnou školní docházku.

IMAGE: Děti (klienti) DDÚ mají problémy s chováním ve škole i mimo školu, v rodině. Ocitli se ve složité situaci, která s těmito problémy souvisí. Některé děti žijí v problematických podmínkách, jsou týrané, zneužívané, zanedbávané. Instituce, případně rodina, je znepokojena chováním dítěte, jeho prožíváním a vývojem. Jedná se převážně o děti s problémovým chováním, negativním postojem ke škole spojeným s dlouhodobým záškoláctvím, ve škole neúspěšné, děti selhávající v sociálních, rodinných a dalších komunikačních vztazích, děti konfliktní, děti pocházející ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, děti páchající trestnou činnost prvotně nebo opakovaně, děti, které mají problém s látkami vyvolávajícími závislost.

Děti k pobytu přijímáme na základě usnesení o předběžném opatření, rozsudku o nařízení ústavní výchovy, na základě rozsudku o uložení ochranné výchovy a  dále pak na základě dohody o dobrovolném pobytu.

Děti se umísťují na dobu nepřesahující zpravidla 8 týdnů. Vzdělávají se v naší škole a účastní se všech režimových a zájmových aktivit v programu mimoškolní činnosti.

Poskytujeme služby a péči především v lokalitě Plzeňského a Karlovarského kraje. V případě potřeby,  např. při naplněnosti jiných diagnostických ústavů a našich aktuálně volných kapacit, můžeme přijmout k pobytu i dítě z jiné spádové oblasti.

DDÚ plní úkoly:

 • Diagnostické
 • Vzdělávací
 • Terapeutické
 • Výchovné a sociální
 • Organizační
 • Koordinační

Diagnostický proces zahrnuje diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociálních činnosti Výsledkem je komplexní vyšetření dítěte a návrh jak řešit jeho specifické výchovné a vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje jeho osobnosti.
Kapacita DDÚ je 40 lůžek.

Diagnostický ústav i středisko výchovné péče jsou spolu úzce propojeny, a to jak v rovině personálního obsazení, tak v rovině programové. Tato strategie umožňuje optimální výběr ze široké škály služeb a programů péče o dítě, nabízí možnost kombinace jednotlivých programů, dovoluje reagovat pružně a motivačně na změny, které diagnosticko- terapeutický proces přináší. Takto lze lépe zohlednit potřeby našich klientů, vycházet vstříc jejich možnostem a podmínkám.

Péče je kontinuální, komplexní, respektuje individualitu jednotlivce. Pracujeme týmově, směřujeme k vytvoření a dalšímu doplňování plánu rozvoje osobnosti dítěte.

Cílem obou složek - DDÚ i SVP je nastavení optimálních způsobů zacházení s dítětem a jeho co nejlepší prosperita v přirozeném prostředí, případně v prostředí schopném naplňovat jeho potřeby.

Ředitelem DDÚ a SVP je Mgr. Viktor Vanžura.


 

Systém péče o dítě

IMAGE: Systém péče o dítě

Ke stažení

soubory ke stažení
pdfsystem-pece-o-dite.pdfvelikost: 0,47MB


Středisko výchovné péče

Součástí diagnostického ústavu je středisko výchovné péče naplňující především cíle preventivně výchovného působení na dítě.

Středisko výchovné péče (SVP) poskytuje služby:

 • Poradenské
 • Terapeutické
 • Diagnostické
 • Vzdělávací
 • Speciálně pedagogické a psychologické
 • Výchovné a sociální
 • Informační

Forma poskytovaných služeb:

 • Ambulantní
 • Celodenní
 • Internátní s kapacitou 8 lůžek
 • Terénní

Vnitřní členění DDÚ a SVP:

Diagnosticko– sociální úsek

Působí v části diagnostického ústavu i střediska výchovné péče (na pobytové i ambulantní části). Tvoří významnou součást diagnostického procesu. Úzce spolupracuje s úsekem výchovným a se školou. Shromažďuje, vyhodnocuje a navrhuje diagnostické postupy, podílí se na vytváření strategií směřujících k co nejefektivnějším způsobům vedení dítěte. Cílem práce je stanovení, případně realizace optimálních postupů potřebných pro zdárný rozvoj dítěte, navržení metod, přístupů a další péče, případně navržení vhodného prostředí, v němž by měl další vývoj dítěte probíhat.

Tým diagnosticko- sociální pracuje individuální i skupinovou formou, provádí jak diagnostické činnosti, tak i činnosti charakteru terapeutického a konziliárního. Spolupracuje s rodiči, kmenovými školami, orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, neziskovými organizacemi i školami. Metodicky vede, koordinuje péči o děti umístěné ve spádových zařízeních (dětských domovech a dětských domovech se školou) ve svém územním obvodu, případně zde přímo intervenuje. Zdravotní sestra pečuje o aktuální potřeby dětí související s jejich zdravotním stavem, zajišťuje lékařská vyšetření.

Vedoucí:

Mgr. Renata Lavičková – zástupce ředitele, etoped

Psychologové:

PhDr. Bc. Martina Rezková

Mgr. Iveta Sovová

Mgr. Štěpánka Plecháčová

PhDr. Věra Trefilová

Mgr. Lucie Herzigová 

Speciální pedagogové – etopedi:

Mgr. Miroslava Bílá

Mgr. Hana Marková

Mgr. Martin Fládr

Mgr. et Mgr. Věra Křížová

Mgr. Michaela Soukupová
Bc. Ivana Krystlová

Sociální pracovnice:

Mgr. Šárka Foltýnková (SVP)

Mgr. Dana Zelenková (SVP)
Bc. Ivana Macháčková (DDÚ)

 

Výchovný úsek:

Zajišťuje péči o děti v době mimo vyučování v části DDÚ i SVP Plzeň. Cílem výchovně vzdělávacích činností je diagnostika, popis chování a jednání dětí, jejich způsobů komunikace prostřednictvím zážitkových, tvořivých, pohybových, pracovních činností vedoucích zároveň k rozvoji dítěte. Zásadní složkou působení je režimová terapie, podporující upevňování návyků žádoucího, přirozeného životního stylu s respektem k vlastní osobě.

Velmi úzce spolupracuje s úsekem diagnosticko- sociálním. V součinnosti se školou spolupracuje při budování návyků potřebných pro školní práci a domácí přípravu.

Vedoucí:

Mgr. Konstantin Wiesner

Mgr. Marek Černý

Vychovatelé:

Bc. Ivana Krystlová

Mgr. Martin Hamp

Milena Vopatová

Mgr. Vladislava Beránková

Karel Raška

Mgr. Zdeněk Pohanka

Bc. Dušan Bánovčan

Tomáš Krystl
Marie Krátká
Ivana Ašková
Markéta Palová
A.M. Langmeierová

Asistenti pedagoga (denní, noční):

Jana Adamovičová

Jana Pekárnová

Alena Höflerová

Jana Křišťanová

Hana Železná

Mgr. Jana Dolejšová

Ekonomické oddělení a služby:

Zajišťuje hospodaření, údržbu a péči o budovu, prostory a okolí, pečuje o autopark, ošacení a prádlo dětí. Součástí úseku je i personalista a účetní.

Vedoucí:

Zuzana Staňová

Účetní:

Jamila Šilhavá

Personalista:

Jana Königová

Údržbáři:

Zdeněk Mazač

Václav Hiřman

Recepce:

Zdena Jerešová

Švadlena:

Hana Karlíčková

Úklid:

Olina Volínová

Lucie Fenclová

 

Stravování:

Zařízení má k dispozici školní kuchyni a jídelnu, zajišťuje celodenní stravování pro děti. Umožňuje stravování i zaměstnancům. Hlavním kritériem je pro nás slnění požadavků spotřebního koše. Zaměstnanci i děti mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Obě hlavní jídla jsou v základu podobná, jenom v odlehčené úpravě. Strávníci vidí, že nám na nich záleží, že máme snahu o zlepšení nabídky, kterou jim předkládáme. Tímto dáváme všem strávníkům do rukou míru samostatnosti v rozhodování, kterou jistě vítají.

Vedoucí:

Mária Nová

Kuchařky:

Jindra Perlíková

Miroslava Šmídová

Pomocná kuchařka:

Ivana Hrabinová

Spolupracujeme s:

  • orgány sociálně právní ochrany dětí: poskytování informací o dítěti a jeho rodinném prostředí formou dokumentace, telefonátů i osobních kontaktů, návštěv umístěných dětí, společné případové konference o umístěných dětech i dětech dosud neumístěných, kde jde o navrhování a realizaci preventivních opatření, součinnost při přemísťování dětí do následných zařízení, součinnost při uvolňování dětí na dočasný pobyt mimo zařízení. Spolupráce při umísťování dětí bez diagnostického pobytu.
  • se školami: poskytování a výměna informací o dítěti, písemné, telefonické a osobní konzultace o umístěných dětech, příprava návratu dítěte do kmenové školy, následné ověřování navržených postupů po návratu dítěte do kmenové školy
  • zdravotnickými zařízeními:  zajištění  lékařských vyšetření potřebných pro komplexní posouzení dítěte, péče o aktuální zdravotní potřeby dětí
  • soudy:  poskytování a výměna informací o dětech formou zpráv, součinnost při přemísťování dětí do následných zařízení
  • nestátními neziskovými organizacemi: součinnost při výměně informací, konzultace o umístěných dětech, které byly v rámci sociálně aktivizačních služeb v péči organizace před umístěním, případně u kterých se o péči po návratu do domácího prostředí uvažuje, následná spolupráce po návratu dětí do domácího prostředí.
  • policií – děti na útěku, oznamování trestné činnosti spáchané na dětech nebo dětmi (oznamovací povinnost)