Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Nejčastější otázky

JAK DIAGNOSTICKÝ POBYT PROBÍHÁ?

Dítě, které je přijato do našeho zařízení, se stane součástí komunity, se kterou pracují odborní zaměstnanci a ostatní zaměstnanci.

Na půdě naší školy prochází výukovým procesem. Průběžně o ně pečují odborníci z řad etopedů a psychologů na úseku diagnosticko- sociálním a veškerý volný čas včetně víkendů zajišťuje úsek výchovný. Ve dnech školního vyučování jsou do programu výchovných skupin zařazeny stálé bloky výchovných činností (sport, další pohybové aktivity, tvořivé činnosti, poznávací činnosti, prožitkové a pracovní aktivity, režimové činnosti, příprava na vyučování, také skupiny vedené odborným pracovníkem)

Časový plán výchovně – diagnostického pobytu

 • dvoutýdenní adaptační fáze: Po příchodu do DDÚ nebo SVP absolvuje nově přijaté dítě vstupní pohovor s garantem (etopedem nebo psychologem). Během pohovoru jsou dítěti poskytnuty informace, podpora a potřebná péče související s novou situací. Ve spolupráci s dítětem jsou stanoveny první priority a cíle. Na základě všech informací navrhují garanti doporučení. Tato doporučení rozpracuje následně skupinový vychovatel do „Individuálního plánu rozvoje osobnosti“, který je během pobytu průběžně doplňován.
 • následuje hlavní diagnostická a terapeutická fáze – čtyřtýdenní; během ní se dítě seznamuje se svým problémem, v součinnosti diagnostického a výchovného úseku získává náhled na svoji situaci, prochází terapeutickými aktivitami vedoucími k sebereflexi, jsou posilovány jeho vazby k podpůrným osobám, společně je hledána cesta pro budoucí období, dítě testuje různé možnosti zájmových činností, učí se zacházet s volným časem.
 • přibližně 2 - 3 týdny před ukončením pobytu či odjezdem do následného zařízení nebo před návratem do domácího prostředí je zahájena výstupní fáze diagnostického pobytu; během této doby je dítě připravováno na přechod do následného zařízení (návratu do domácího prostředí), je seznamováno s možnostmi přemístění v návaznosti na vlastní schopnosti, je posilováno vědomí zodpovědnosti za své činy, posilována schopnost samostatného rozhodování a fungování. Dítě, které se po ukončení pobytu bude vracet do domů, je připravováno na návrat do svého původního rodinného prostředí, je seznamováno s podmínkami a obsahem doporučených následných podpůrných programů - jako je další ambulantní péče, pokračující práce s rodinou, rodinná terapie či jiná opatření dle možností regionu, kde dítě žije tak, aby rozumělo smyslu následné péče a mohlo ji tak účinně přijímat.

Organizace výchovných činností

Aktuálně funguje v našem zařízení 5 výchovných skupin. V každé skupině působí dva stálí – kmenoví vychovatelé. Čtyři skupiny jsou průběžné - otevřené s celoročním provozem, pátá skupina je uzavřená, spadá přímo pod program Střediska výchovné péče a jsou zde děti zařazené na dohodu o spolupráci s jasně stanoveným datem návratu do rodiny. Skupiny jsou koedukované, denní čas tráví dívky i chlapci pohromadě.  Ložnice pro dívky a ložnice pro chlapce jsou zřízeny odděleně v jednotlivých patrech.

Stravování 

Děti se stravují v DDÚ 5 (6)x denně, stravování se řídí platnými směrnicemi. Strava pro nemocné je určována zdravotní sestrou DDÚ. Pitný režim je zajištěn vhodnými nápoji 24 hodin denně (jídelna, prostory ložnic, kuchyňka).

Zdravotní péče

O zdravotní stav dětí pečuje v našem zařízení zdravotní sestra. Běžná zdravotní péče o děti je v případě potřeby doplněna i návštěvami u odborných lékařů (stomatologie, gynekologie, psychiatrie, neurologie aj.). Souhlas zákonného zástupce s vyšetřením dítěte je nutný u vyšetření pedopsychiatrem (v ohrožení života – bez souhlasu), gynekologem, při hospitalizaci v nemocnici (při ohrožení života – bez souhlasu), při zubním ošetření, pokud se jedná o extrakci stálých zubů.

Hygienické potřeby

Děti umístěné v DDÚ, které jsou v plném přímém zaopatření, jsou vybaveny prostředky k zajištění jejich osobní hygieny: zubní kartáček, hřeben, toaletní papír, pasta na zuby, mýdlo, vlasový šampón, prostředky intimní hygieny dívek. Tyto prostředky jsou centrálně nakupovány a vydávány pověřeným pracovníkem. Nadstandardní hygienické nebo kosmetické prostředky jsou dětem zajištěny po posouzení všeobecnou sestrou. Dětem umístěným na základě smlouvy se zákonnými zástupci jsou tyto prostředky zajišťovány zákonnými zástupci.

Postup v případě útěku dítěte ze zařízení

Útěk je nahlášen Policii ČR. Vychovatel informuje zákonné zástupce dítěte (telefonicky, dle dostupnosti). Sociální pracovnice zařízení informuje o útěku orgán sociálně právní ochrany dítěte a příslušný soud. V případě smluvního pobytu informujeme o útěku dítěte rodiče (zákonného zástupce).

Učební potřeby a pomůcky

Dětem umístěným v DDÚ, kterým je poskytováno plné přímé zaopatření, náležejí potřeby a pomůcky pro vzdělávání. Zpravidla se jedná o: penál, psací potřeby, sešity, učebnice a další pomůcky dle konkrétní výuky. Dětem umístěným na základě smlouvy se zákonnými zástupci jsou tyto učební potřeby a pomůcky zajišťovány zákonnými zástupci.

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu     

  1. Osoby odpovědné za výchovu mají právo na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě.
  2. U rozvedených manželství mají právo navštívit dítě oba biologičtí rodiče, pokud jejich rodičovské právo nebylo soudně omezeno.
  3. Rodiče mohou písemně požádat o povolení k pobytu dítěte v rodině. Jsou povinni respektovat VŘ DDÚ.
  4. Mají povinnost přispívat na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem dítěte v zařízení.

Ke stažení(dokumenty, formuláře) 

Práva a povinnosti dětí

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Kapesné

Ošetření kontaktu s rodiči, návštěvy

žádost na víkendový pobyt

žádost na prázdninový pobyt

plná moc