Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

O nás

Základní škola - nedílná součást Dětského diagnostického ústavu

Základní škola je nedílnou součástí Dětského diagnostického ústavu v Plzni. Školní vzdělávací program nelze koncipovat samostatně, ale pouze v návaznosti na další součásti Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče. Žáci jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola pro zítřek“, č.j. 736/07.

Škola poskytuje vzdělání i žákům, kteří pracují v kmenových školách podle ŠVP upraveného pro žáky s LMP. Po dobu pobytu jsou integrováni do běžných tříd, je jim věnována individuální péče. Do školy bývají zařazeni i žáci víceletých gymnázií.

Podle individuálních učebních plánů se zde vyučují:

 • žáci na smluvním (dobrovolném) diagnostickém pobytu
 • žáci vzdělávající se podle vzdělávacího programu pomocná škola
 • žáci s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami
 • žáci, kteří absolvují diagnostický pobyt pro dětský domov

Žáci s individuálními učebními plány, které sestavuje jejich kmenová škola, zůstávají po celou dobu pobytu žáky své školy.

Základní školu v Plzni, Karlovarské 68, tvoří 4 třídy. V každé je umístěno maximálně 9 žáků. Další třídy jsou umístěny v SVP Plzeň, Karlovy Vary, Domažlice s kapacitou 8 žáků.

 • I.třída: 1. – 3. postupný ročník
 • II.třída: 4. – 5. postupný ročník
 • III.třída: 6. – 7. postupný ročník
 • IV.třída: 8. – 9. postupný ročník

Charakteristika školy:

Budova naší základní školy je součástí Dětského diagnostického ústavu Plzni a nachází se v městské části Lochotín. Má dobrou dostupnost městskou hromadnou dopravou – tramvají č.4 a autobusem č. 41.

Škola má k dispozici počítačovou učebnu s dataprojektorem, žákovskou knihovnu, odbornou knihovnu a školní kabinet se základními školními pomůckami.

Pro sportovní činnosti využíváme posilovnu, k dispozici je stolní tenis a venkovní hřiště. Chybí nám tělocvična, proto formou pronájmu využíváme prostory 7. ZŠ na Vinicích. Dětem zajišťujeme výuku plavání v bazénu na Lochotíně, v letním období je v zahradě k dispozici nadzemní bazén. Využívat můžeme i keramickou dílnu s vypalovací pecí.

Charakteristika žáků

Současně s příchodem do DDÚ je dítě s předběžným opatřením, nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, přijato do základní školy. Územní působností DDÚ Plzeň je Karlovarský a Plzeňský kraj, z jiných regionů jsou žáci přijímáni výjimečně.

Doba pobytu dítěte umístěného na základě rozhodnutí soudu trvá přibližně 8 týdnů. Po tuto dobu je dítě současně žákem naší školy.

Děti mohou být přijaty také ke smluvnímu (dobrovolnému) 8 týdennímu pobytu, kdy zůstávají žáky kmenové školy.

Zaměření školy

Naše škola má specifické postavení v systému základního vzdělávání. Naším úkolem je provést diagnostiku žáka, porovnat skutečné vědomosti, dovednosti a návyky s požadovanými normami základního vzdělání, vymezit příčiny neúspěchu ve škole a navodit pozitivní vztah ke vzdělávání.

Škola je zaměřena na:

 • diagnostiku žáků
 • doplnění nedostatků ve vědomostech, dovednostech a návycích
 • prevenci sociálních patologických jevů
 • resocializační proces
 • inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro žáky s různým druhem zdravotního a sociálního znevýhodnění

Naším cílem je vychovávat a vzdělávat žáka, který dokáže:

 • změnit vztah ke škole, probudit snahu k potřebě celoživotního vzdělávání
 • tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy v rámci svých psychických možností
 • komunikovat, otevřeně a slušně formulovat názory
 • rozvíjet vlastní schopnosti, spolupracovat s ostatními, být zodpovědný sám za sebe
 • mít správný hodnotový systém a chovat se podle něj
 • být tolerantní a respektovat individualitu druhého, být připraven na praktický život se všemi důsledky

Nabízíme:

 • výuku v malých pracovních skupinách
 • individuální výuku žáků se specifickými poruchami učení, psychickými a zdravotními problémy
 • možnost částečného doplnění mezer v učivu jednotlivých předmětů
 • konzultaci a individuální péči speciálních pedagogů, etopedů a psychologů
 • konzultaci s dalšími odborníky z oblasti výchovně vzdělávací, zdravotní a sociálně právní poznávání vlastních možností
 • účast na projektech a na jejich vytváření
 • práci v motivujícím prostředí
 • práci s přiměřeným učivem
 • hodnocení formou zpětné vazby
 • hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí
 • výuku bez situací nerovnosti a ponížení