Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Pro školy

Informace pro učitele žáků na smluvním, dobrovolném diagnostickém pobytu, žáků z dětských domovů

IMAGE: DDÚ knihovna 2Váš žák, žákyně se bude učit v naší škole zpravidla 8 týdnů. Zůstává kmenově veden ve vaší škole. V našich třídách se vyučuje “malotřídním” způsobem výuky. Třída má kapacitu 9 žáků, ale část žáků se vyučuje podle individuálního učebního plánu (sestaveného na 2 měsíce). Většinou jsou plány značně rozdílné i v rámci jednoho ročníku. Téměř pokaždé se ve třídách učí současně žáci různých vzdělávacích programů. Skladba třídy se mění průběžně, žáci přicházejí a odcházejí. Tyto faktory výrazně ovlivňují způsob výuky.

Většinu předmětů učíme individuálně nebo skupinově. Často v rámci jednoho oddělení vyučující používá diferencované vyučování, někdy je uplatněno i vyučování vzájemné. Učitel stručně vysvětlí probírané učivo a žák by měl dále pracovat samostatně, protože se učitel musí věnovat dalšímu oddělení či jedinci ve třídě. Pokud žák neumí samostatně pracovat, snažíme se ho to naučit. Pozitivem je, že žáci si mohou již dříve získané vědomosti znovu zopakovat s nižšími ročníky, či naopak pochytit něco z učiva na příští rok. Další výhodou je, že žáci si zvyknou na určitou samostatnost v práci a rozhodování. Negativem naopak je méně času na každé oddělení či na každého žáka pracujícího individuálně, což působí komplikace zvláště u mladších žáků a u žáků ZŠ praktické, kteří mají problémy se samostatnou prací a potřebují zvýšenou péčí.

Po příchodu dítěte do školy při DDÚ probíhá zjišťování aktuálního zařazení dítěte do typu vzdělávacího programu, ročníku a roku školní docházky a diagnostika úrovně vědomostí.

Zařazení do probíraného učiva se děje podle úrovně prokázaných znalostí:

  • jsou-li znalosti v souladu s učebními plány naší školy, žák se připojí k ostatním žákům a aktuálně probíranému učivu
  • je-li žák pozadu, jsou v rámci možností respektovány znalosti z předešlé školy s tím, že se učivo probírá rychleji, aby se žák postupně připojil k učivu aktuálně probíranému na naší škole
  • je-li žák v probraném učivu napřed, dostává práci navíc, pomáhá slabším žákům, opakuje, aby se postupně připojil k učivu naší školy
  • při dlouhodobějším zameškání nebo zcela odlišném školském vzdělávacím programu předchozí školy se žák v naukových předmětech vyučuje od začátku ucelené tématické kapitoly, která je aktuálně probírána ve třídě
  • při dlouhodobějším zameškání nebo zcela odlišném školském vzdělávacím programu předchozí školy se žák v předmětech vyžadujících bezprostřední návaznost (jazyky, matematika) vyučuje učivo navazující na látku, ve které se ještě orientuje
  • v ojedinělých případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, se žák učí podle učiva předchozího ročníku

   Problémy při zařazování:

  • u dětí s nižším intelektem, které přicházejí bez přesně vymezeného typu vzdělávání, které dosud absolvovaly (ročník, typ vzdělávacího programu)
  • při opakování ročníku s hodnocením „neprospěl“, kdy žák ročník již opakoval a postoupil podle věkového automatu
  • pokud žák vícekrát změnil školu, v níž plnil povinnou školní docházku nebo pokud dlouhodobě pobýval s rodiči v zahraničí, kde sice tamní školu navštěvoval, ale nemá za to období potřebnou dokumentaci.

IMAGE: Vždy je však třeba respektovat individualitu dítěte s ohledem na jeho věk, předchozí sociální podmínky, případnou zanedbanost, s ohledem na specifické poruchy učení, psychiatrické potíže a další faktory ovlivňující školní práci žáka Důležitým atributem práce učitele ve škole při DDÚ je stále začínání. Tím, že se žáci průběžně obměňují, stává se, že když učitel probere nějaké učivo, nastoupí nový žák, který danou látku dosud neprobíral nebo jí nerozumí a vyučující s ním musí danou látku doplnit. To vše vyžaduje přiblížit se k žákovi, ale při tom pro něj zůstat přirozenou autoritou. Umět žákovi naslouchat, správně odhadnout jeho schopnosti, dovednosti a individuální dispozice, momentální psychické rozpoložení, o které je možno se při školní práci opřít, na druhé straně respektovat požadavky ŠVP a pedagogické zásady. 

Během pobytu dítěte v DDÚ a docházky do naší školy však neprobíhá pouze výuka. Pobyt je diagnostický, respektive diagnosticko terapeutický. Učitelé ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky DDÚ (psychology, speciálními pedagogy, odbornými vychovateli) se snaží ovlivňovat osobnost každého dítěte komplexně.

Výsledkem pobytu dítěte je tedy nejen získaná suma vědomostí, dovedností a návyků, ale v naprosté většině i pozitivní změny v jeho chování. Formálním výstupem z diagnostického pobytu je u každého dítěte nejen klasifikace, ale závěrečná zpráva. Kmenová škola dostane po ukončení pobytu žáka návrh klasifikace žáka (ev. vysvědčení), kopii našeho katalogového listu, závěrečnou zprávu.

Požadavky na kmenovou školu

  • zaslání individuálního plánu výuky
  • kopii katalogového listu s doplněnými zameškanými omluvenými a neomluvenými hodinami, posledním vysvědčením, aktuálním ročníkem, počtu let splněné povinné školní docházky
  • u žáků ZŠ praktické kopii o rozhodnutí o prvotním přeřazení do tohoto vzdělávacího programu
  • žák s individuálním učebním plánem by měl mít s sebou učebnice a sešity
  • telefonický kontakt na třídního učitele, E-mail