Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče (SVP) v Plzni

IMAGE: SVP chodbaStředisko výchovné péče (SVP) v Plzni je moderním etopedickým zařízením s kvalitním odborným personálním i prostorovým zajištěním.

Středisko výchovné péče (SVP) v Plzni je moderním etopedickým zařízením s kvalitním odborným personálním i prostorovým zajištěním. Je historicky spojeno s DDÚ, z něhož vzniklo v roce 1996 na základě potřeby věnovat koncepčně rozvíjenou péči o klientelu - děti a mládež, u které se projevily znaky poruch chování, osobnostních poruch, psychických obtíží či narušeného sociálního vývoje. Po období samostatného fungování se, díky trendům respektujícím vývoj společnosti a péče o děti mohly spojit silné stránky a potenciál obou součástí celého zařízení. V současné době tvoří středisko výchovné péče spolu s diagnostickým ústavem jedno zařízení, disponující škálou programů, schopné poskytnout komplexní péči o své klienty, kteří potřebují pomoc.

Péči poskytujeme klientele širokého věkového spektra, od dětí předškolního věku až po mládež připravující se na budoucí povolání. Největší část tvoří děti plnící povinnou školní docházku. V poslední době nás oslovují stále častěji rodiče dětí předškolního věku. Z tohoto trendu máme radost, protože můžeme mnohé potíže řešit již na počátku, dříve než začnou ovlivňovat další oblasti života a rodiny dítěte. Rodičům nebo zákonným zástupcům dětí, případně jiným osobám poskytujeme výchovné poradenství. Odbornou metodickou pomoc poskytujeme pedagogům – učitelům, výchovným poradcům, metodikům prevence a vychovatelům všech typů škol.
Naše služby jsou bezplatné.

Středisko výchovné péče v Plzni má také dvě odloučená pracoviště:

SVP Karlov Vary
www.svpkvary.cz/

SVP Domažlice
www.svp-domazlice.cz/

Ambulantní péče :

 • Jednorázové konzultace
 • Krátkodobé a dlouhodobé vedení klienta
 • Individuální výchovné poradenství
 • Terapeutické vedení klienta
 • Nedirektivní terapie
 • Rodinná terapie
 • Skupinové terapeutické programy pro děti
 • Konzultace a kontaktní schůzky s rodiči žáků s problémy přímo na školách
 • Konzultace a kontaktní schůzky s učiteli žáků s problémy přímo na školách
 • Metodické konzultace pro pedagogy
 • Konzultace pro sociální pracovníky případně jiné odborníky a instituce
 • Případové konference

Pravidelné skupinové programy pro děti v ambulantní péči:

TERAPEUTICKÉ SKUPINY

DRACI aneb výcvik sociálních dovedností

Dětská a rodičovská skupina určena pro děti mladšího školního věku, pondělí 16.00 – 17,30 hod.

 • Co se bude učit dítě - soustředit se na úkol, zvládat agresivitu, relaxovat, spolupracovat s ostatními, komunikovat, dodržovat pravidla, poznávat sebe i druhé
 • Co budou dělat rodiče - povídat si o všem možném i nemožném, získávat informace a rady, předávat si zkušenosti, spolupracovat se svými dětmi
 • Touto formou nabízíme dětské terapeutické skupiny střídané pravidelně se společnými skupinami rodičů a dětí

Vedou: Mgr. Renata Lavičková, Mgr. Věra Křížová

Leták ke stažení:

SEMAFORy

Skupina pro velké kluky při Středisku výchovné péče v Plzni – středa 16:30-18:00

Zaměření: Skupina je pololetní, zaměřená na rizika dětí, které se nedostaly do přímého střetu se zákonem, ale mohou být ve svém dospívání těmito vlivy ohroženy. Doporučený věk pro uchazeče je 13 až 17 let.

Vedou: Bc. Karel Raška, etoped SVP a Mgr. Ivana Krystlová, etopedka SVP

Leták ke stažení:

MAGNETI – skupina s obsahem výcvik sociálních dovedností

Skupina určena pro děti mladšího školního věku od 7 do 11 let - čtvrtek 15,30 – 17,00 hod

Zaměření:

 • práce s pocity a orientace v nich, zacházení s impulzivitou,
 • nácvik způsobů zvládání emocí,
 • zvyšování sebehodnoty - souvisí se sebevědomím, které vychází ze zkušeností dítěte, spoluutváří jeho osobnost a schopnost vnímat a reagovat na svět kolem sebe
 • adekvátní chování v kolektivu vrstevníků s cílem procvičit modely chování, které nejsou zdrojem konfliktů.

Vedou: Mgr. Ivana Krystlová, Mgr. Kateřina Lomická

Leták ke stažení:

DTS – Dívčí terapeutická skupina

IMAGE: Skupina určena pro dívky ve věku 13-16 let, úterý od 16:00 do 17:30 hod.

Cílem skupiny je sdílení nejen svých aktuálních pocitů a obtíží, nepohody souvisící s dospíváním, mnohdy ale problémů dlouhodobého charakteru, které dívky trápí a neví si s nimi rady samy. Terapeutická práce je primárně zaměřená na dynamiku ve skupině, tedy není možné dopředu určit osnovu jednotlivých setkání.

Vedou: Mgr. Helena Kdolská a Mgr. Božena Pylypovová

Leták ke stažení:

 

Internátní pobyt:

 • Je určen pro děti plnící povinnou školní docházku
 • Dítě může být zařazeno na pobyt po ambulantní péči formou dohody mezi rodiči a SVP
 • Doba pobytu 8 týdnů
 • Dítě zůstává žákem kmenové školy, výuka v SVP probíhá podle individuálního učebního plánu, který kmenová škola zpracuje

Termíny skupin pobytového oddělení SVP 1 – šk.rok 2023/2024

1. Skupina:    04. 09. 2023 – 27. 10. 2023
2. Skupina:    30. 10. 2023 – 22. 12. 2023
3. Skupina:    03. 01. 2024 – 27. 02. 2024
4. Skupina:    04. 03. 2024 – 26. 04. 2024
5. Skupina:    29. 04. 2024 – 21. 06. 2024

Internátní pobyt doporučuje konzultant pro děti, které potřebují intenzivnější odbornou péči terapeutickou nebo diagnostickou. Pobyt probíhá zpravidla ve skupině uzavřené, stálý kolektiv je tvořen nejvýše 8 dětmi. Součástí pobytu jsou pravidelné terapeutické skupiny, režimové působení, průběžné individuální vedení psychologem, speciálním pedagogem – etopedem.
Terapeutické skupiny jsou zaměřeny tématicky, realizované různými technikami (arteterapie, muzikoterapie, relaxace, práce s hlínou). Dopoledne probíhá výuka ve škole. Odpoledne je využito pro volnočasové aktivity všestranného výchovného zaměření – sportovní a pohybové, tvořivé, vzdělávací a kulturní, přírodovědné, environmentální a pracovně technické a relaxační. Pobyt na čerstvém vzduchu je samozřejmostí. Součástí denního režimu je prostor pro přípravu dítěte na vyučování.

Cena: Rodič (zákonný zástupce) přispívá na ubytování částkou 4 Kč na den a na stravu (5 jídel) za den od 114,- do 156,- Kč dle věku dítěte.

Významnou součástí internátního pobytu je spolupráce s rodinou formou:
- konzultací
- rodičovských skupin
- společných skupin rodičů s dětmi
- nedělní program dětí a rodičů

Rodičovská skupina

je setkáním rodičů, jejichž děti právě absolvují internátní pobyt. Je prostorem, kde si rodiče mohou předávat zkušenosti s výchovou dětí, společně hledat východiska z problémů, vzájemně se inspirovat. Účast rodičů na skupinách je povinná.

Koná se jednou týdně, ve středu od 14:45 do 16:00.

Důležité je i pozorovat spolupráci rodičů s dítětem, proto jsou skupiny rodičů střídány v pravidelným intervalu se skupinami rodičů s dětmi společně.

Neděle s rodiči

Probíhají jedenkrát za měsíc tj. dvakrát během internátního pobytu. Náplní je zážitkový program.

VÍKENDOVÉ AKCE v rámci internátního pobytu

Probíhají pravidelně jedenkrát měsíčně. Jsou zaměřeny tématicky dle ročního období - turistické zátěžové výjezdy – překonávání náročnějších situací v přírodě, vodáctví, lyžování a běžkování.

IMAGE:

PRO ŠKOLY :

 • Poradenská a metodická podpora pro školy
 • Individuální poradenství pro žáky, studenty a jejich rodiče
 • Průběžná spolupráce při vedení žáků – klientů SVP
 • Náslechy a diagnostická práce v hodinách žáků, kteří jsou klienty SVP
 • Koordinace poradenské péče mimo školu (MÚ, zdravotnictví, neziskové organizace,...)
 • Besedy pro učitele v SVP zaměřené na problematiku poruch chování spojené s prohlídkou prostor zařízení DDÚ a SVP
 • Besedy pro žáky v SVP zaměřené na problematiku sociálně patologických jev s možností prohlídky prostor zařízení DDÚ a SVP

Odborná speciálně pedagogická a terapeutická práce s dětmi v pobytovém programu:

Komunitní práce:

 • vedení týdenních prožitkových komunit, zaměření na podporu sebereflexi a sebehodnocení, spolupráci
 • vedení denních „komunitek“ - (ranní a polední setkání)

Skupinová práce :

 • Vedení pravidelných skupinových sezení (hry a techniky a psychoterapeutickým podtextem, podpora zdravých skupinových procesů a skupinové dynamiky)
 • Relaxační a uvolňovací techniky – nácvik autogenního tréninku, řízené imaginativní techniky
 • Intervence v případě napjatých situací a konfliktů mezi dětmi, v případě krizové situace ve třídě či výchovné skupině

Individuální práce

 • Individuální osobní rozhovory v průběhu celého pobytu – prostor pro bezpečné sdělování (empatický rozhovor, psychokorektivní a podpůrné pohovory,…. )
 • Psychologické vyšetření
 • Navrhování a uzavírání psychologických dohod a kontraktů s dětmi
 • Podpora samostatnosti a odpovědného jednání, stanovování a vyhodnocování krátkodobých cílů
 • Nácvik žádoucích modelů chování a jednání
 • Práce s terapeutickým deníkem
 • Podpora při řešení výchovných obtíží u dětí, volba účinných metod nápravy poruchového chování
 • Zprostředkování kontaktu (př. dohody, kompromisního řešení) mezi 2 stranami v akutním konfliktu – mediační podpora
 • Navrhování resocializačních postupů u jednotlivých dětí
 • Vytváření etopedických zpráv – průběžných a závěrečných
 • Návrh a sestavování individuálních plánů rozvoje dítěte (pro dobu diagnostického pobytu a rovněž v rámci postpéče)
 • Příprava na ukončení pobytu a přechod do následných zařízení, případně návratu do rodinného prostředí
 • Konzultace s rodiči a dalšími příbuznými, podpora vytváření dohod mezi rodičem a dítětem – příprava na návrat do původního rodinného prostředí
 • Ambulantní vedení klientů v rámci SVP

Dále v kontaktu s dalšími institucemi zajišťujeme :

 • Komunikace se sociálními pracovníky příslušných MěÚ, odděleními OSPOD a soc. kurátory
 • Komunikace se soudy – zpracovávání průběžných zpráv, tvorba a doporučení k umístění dětí do následných zařízení
 • Navrhování, příprava a vedení případových konferencí
 • Zprostředkování kontaktu dítěte (rodiny) s nestátními neziskovými organizacemi – navázaní spolupráce pro následnou péči
 • Péči a podpora dětem, které přemístíme do spádových DD a DDŠ
 • Metodické vedení spádových DD a DDŠ

Kontakty na členy střediska ZDE

Diagnosticko-sociální úsek

Kde nás najdete

GPS souřadnice

49.7628119N, 13.3648406E
N 49°45.76872', E 13°21.89043'49°
45'46.123"N, 13°21'53.426"E

Jak to u nás vypadá?

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás!
Napište nám