Vítejte na stránkách Dětského diagnostického ústavu
Telefon: +420 777 722 329

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče (SVP) v Plzni

IMAGE: SVP chodbaStředisko výchovné péče (SVP) v Plzni je moderním etopedickým zařízením s kvalitním odborným personálním i prostorovým zajištěním.

Je historicky spojeno s DDÚ, z něhož vzniklo v roce 1996 na základě potřeby věnovat koncepčně rozvíjenou péči o klientelu - děti  a mládež, u které se projevily znaky poruch chování, osobnostních poruch, psychických obtíží či narušeného sociálního vývoje. Po období samostatného fungování se, díky trendům respektujícím vývoj společnosti a péče o děti mohly spojit silné stránky a potenciál obou součástí celého zařízení.  V současné době tvoří středisko výchovné péče  spolu s diagnostickým ústavem jedno zařízení,  disponující  škálou programů, schopné poskytnout komplexní péči o své klienty, kteří  potřebují pomoc.

Péči poskytujeme klientele širokého věkového spektra, od dětí předškolního věku až po mládež připravující se na budoucí povolání. Největší část tvoří děti plnící povinnou školní docházku.  V poslední době nás oslovují stále častěji rodiče dětí předškolního věku. Z tohoto trendu máme radost, protože můžeme mnohé potíže řešit již na počátku, dříve než začnou ovlivňovat další oblasti života a rodiny dítěte.  Rodičům nebo zákonným zástupcům dětí, případně jiným osobám poskytujeme výchovné poradenství.  Odbornou metodickou pomoc poskytujeme pedagogům – učitelům, výchovným poradcům, metodikům prevence a vychovatelům všech typů škol.
Naše služby jsou bezplatné.

Středisko výchovné péče v Plzni má také dvě odloučená pracoviště:

SVP Karlov Vary

http://svpkvary.cz/

SVP Domažlice

http://www.svp-domazlice.cz/

Ambulantní péče :

 • Jednorázové konzultace
 • Krátkodobé a dlouhodobé vedení klienta
 • Individuální výchovné poradenství
 • Terapeutické vedení klienta
 • Nedirektivní terapie
 • Rodinná terapie
 • Skupinové terapeutické programy pro děti
 • Konzultace a kontaktní schůzky s rodiči žáků s problémy přímo na školách
 • Konzultace a kontaktní schůzky s učiteli žáků s problémy přímo na školách
 • Metodické konzultace pro pedagogy
 • Konzultace pro sociální pracovníky případně jiné odborníky a instituce
 • Případové konference

Internátní pobyt:

 • Je určen pro děti plnící povinnou školní docházku
 • Dítě může být zařazeno na pobyt po ambulantní péči formou dohody mezi rodiči a SVP
 • Doba pobytu 8 týdnů
 • Dítě zůstává žákem kmenové školy, výuka v SVP probíhá podle individuálního učebního plánu, který kmenová škola zpracuje

Termíny skupin pobytového oddělení SVP 1 – šk.rok 2019/2020

1. Skupina:    03. 09. 2019 – 30. 10. 2019
2. Skupina:    01. 11. 2019 – 20. 12. 2019
3. Skupina:    06. 01. 2020 – 28. 02. 2020
4. Skupina:    02. 03. 2020 – 30. 04. 2020
5. Skupina:    30. 04. 2020 – 26. 06. 2020

 

Internátní pobyt doporučuje konzultant pro děti, které potřebují intenzivnější odbornou péči terapeutickou nebo diagnostickou. Pobyt probíhá zpravidla ve skupině uzavřené, stálý kolektiv je tvořen nejvýše 8 dětmi.  Součástí pobytu jsou pravidelné terapeutické skupiny, režimové působení, průběžné individuální vedení psychologem, speciálním pedagogem – etopedem.  Terapeutické skupiny jsou zaměřeny tématicky, realizované různými technikami (arteterapie, muzikoterapie, relaxace, práce s hlínou). Dopoledne probíhá výuka ve škole. Odpoledne je využito pro volnočasové aktivity všestranného výchovného zaměření – sportovní a pohybové, tvořivé, vzdělávací a kulturní, přírodovědné, environmentální a pracovně technické a relaxační.  Pobyt na čerstvém vzduchu je samozřejmostí. Součástí denního režimu je prostor pro přípravu dítěte na vyučování.

Cena: Rodič (zákonný zástupce) přispívá na ubytování částkou 4 Kč na den a na stravu (5 jídel) za den přibližně 85 Kč (závisí na věku dítěte, přesnou částku sdělí sociální pracovnice).

Významnou součástí internátního pobytu je spolupráce s rodinou formou konzultací a rodičovských skupin.

Rodičovská skupina

Je setkáním rodičů, jejichž děti právě absolvují internátní pobyt. Je prostorem, kde si rodiče mohou předávat zkušenosti s výchovou dětí, společně hledat východiska z problémů, vzájemně se inspirovat.

Koná se jednou za 14 dní, zpravidla v úterý od 15.30. Jedno setkání je společné pro děti a rodiče a probíhá během sobotního odpoledne. Účast rodičů na skupinách je povinná.

Pravidelné  programy pro děti v pobytovém i ambulantním programu:

TERAPEUTICKÉ SKUPINY

Rytíři - VSD– výcvik sociálních dovedností
čtvrtek 15 - 16.30 hod.

Pro děti mladšího školního věku

 • Hlavní téma - sociální komunikace, zvládání zátěžových situací a konfliktů, interakce ve skupině, spolupráce
 • Nácvik formou her a aktivit založených na osobním prožitku

Vedou – Bc. Ivana Krystlová, Mgr. Šárka Foltýnková

S "keckama" bez "keců"

Sportovně – terapeutická skupina, úterý 16 - 18 hod.
 • Klienti si budou moci vyzkoušet různé sportovní disciplíny, jako jsou atletika, fotbal, házená, basketbal, atletika, úpolové, bojové sporty a mnoho dalšího, včetně pohybu a pobytu v přírodě. 
 • Díky velké šíři tohoto zaměření je skupina vhodná právě pro ty děti, které ještě nenašly tu pravou náplň volného času a mají kladný vztah ke sportu, tělesným aktivitám, k přírodě. Zařazujeme také různé hry na rozvoj pozornosti a soustředění

vede – Mgr. Zdenék Pohanka, Tomáš Krystl
IMAGE: Foto 11

 

 

DRACI aneb výcvik sociálních dovedností

Dětská a rodičovská skupina určena pro děti mladšího školního věku, pondělí 16.30 - 18 hod.
 • Co se bude učit dítě - soustředit se na úkol, zvládat agresivitu, relaxovat, spolupracovat s ostatními, komunikovat, dodržovat pravidla, poznávat sebe i druhé
 • Co budou dělat rodiče - povídat si o všem možném i nemožném, získávat informace a rady, předávat si zkušenosti, spolupracovat se svými dětmi
 • Touto formou nabízíme dětské terapeutické skupiny, rodičovské skupiny a 1x za měsíc společné skupiny dětí a rodičů

Kontakt: Mgr. Mirka Bílá, Mgr. Šárka Foltýnková, Mgr. Věra Křížová

VÍKENDOVÉ AKCE

Turistické zátěžové výjezdy – překonávání náročnějších situací v přírodě
IMAGE:

PRO ŠKOLY :

 • Poradenská a metodická podpora pro školy
 • Individuální poradenství pro žáky, studenty a jejich rodiče
 • Průběžná spolupráce při vedení žáků – klientů SVP
 • Preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy
 • Náslechy a diagnostická práce v hodinách klientů žáků
 • Odborná pomoc při řešení krizových situací (šikana, sebepoškozování)
 • Koordinace poradenské péče mimo školu (MÚ, zdravotnictví, neziskové organizace,...)
 • Besedy pro učitele v SVP zaměřené na problematiku poruch chování spojené s prohlídkou prostor zařízení DDÚ a SVP
 • Besedy pro žáky v SVP zaměřené na problematiku sociálně patologických jev s možností prohlídky prostor zařízení DDÚ a SVP

Odborná speciálně pedagogická a terapeutická práce s dětmi v pobytovém programu:

Komunitní práce:

 • vedení týdenních prožitkových komunit, zaměření na podporu sebereflexi a sebehodnocení, spolupráci
 • vedení denních „komunitek“ - (ranní a polední setkání)

Skupinová práce :

 • Vedení pravidelných skupinových sezení (hry a techniky a psychoterapeutickým podtextem, podpora zdravých skupinových procesů a skupinové dynamiky)
 • Relaxační a uvolňovací techniky – nácvik autogenního tréninku, řízené imaginativní techniky
 • Intervence v případě napjatých situací a konfliktů mezi dětmi, v případě krizové situace ve třídě či výchovné skupině

Individuální práce

 • Individuální osobní rozhovory v průběhu celého pobytu – prostor pro bezpečné sdělování (empatický rozhovor, psychokorektivní a podpůrné pohovory,…. )
 • Psychologické vyšetření
 • Navrhování a uzavírání psychologických dohod a kontraktů s dětmi
 • Podpora samostatnosti a odpovědného jednání, stanovování a vyhodnocování krátkodobých cílů
 • Nácvik žádoucích modelů chování a jednání
 • Práce s terapeutickým deníkem
 • Podpora při řešení výchovných obtíží u dětí, volba účinných metod nápravy poruchového chování
 • Zprostředkování kontaktu (př. dohody, kompromisního řešení) mezi 2 stranami v akutním konfliktu – mediační podpora
 • Navrhování resocializačních postupů u jednotlivých dětí
 • Vytváření etopedických zpráv – průběžných a závěrečných
 • Návrh a sestavování individuálních plánů rozvoje dítěte (pro dobu diagnostického pobytu a rovněž v rámci postpéče)
 • Příprava na ukončení pobytu a přechod do následných zařízení, případně návratu do rodinného prostředí
 • Konzultace s rodiči a dalšími příbuznými, podpora vytváření dohod mezi rodičem a dítětem – příprava na návrat do původního rodinného prostředí
 • Ambulantní vedení klientů v rámci SVP

Dále v kontaktu s dalšími institucemi zajišťujeme :

 • Komunikace se sociálními pracovníky příslušných MěÚ, odděleními OSPOD a soc. kurátory
 • Komunikace se soudy – zpracovávání průběžných zpráv, tvorba a doporučení k umístění dětí do následných zařízení
 • Navrhování, příprava a vedení případových konferencí
 • Zprostředkování kontaktu dítěte (rodiny) s nestátními neziskovými organizacemi – navázaní spolupráce pro následnou péči
 • Péči a podpora dětem, které přemístíme do spádových DD a DDŠ
 • Metodické vedení spádových DD a DDŠ

Kontakty na členy střediska ZDE

Diagnosticko-sociální úsek

Kde nás najdete

GPS souřadnice

49.7628119N, 13.3648406E
N 49°45.76872', E 13°21.89043'49°
45'46.123"N, 13°21'53.426"E

soubory ke stažení
pdfzabky_letak_skupina.pdfvelikost: 0,19MB

Jak to u nás vypadá?

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás!
Napište nám